Hoppa till innehåll

Om SIE-Gruppen

SIE-Gruppen är en intresseförening för utveckling och förvaltning av SIE-standarden.

Föreningen har ett trettiotal medlemmar som främst representerar den svenska programvaruindustrin, redovisnings- och revisionsbranschen samt andra organisationer. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Styrelsens medlemmar svarar för det löpande arbetet, och för vissa specifika uppgifter etableras arbetsgrupper där representanter från medlemsföretagen ingår.

Föreningens ändamål:

  • Utarbeta och underhålla ett standardiserat filformat det s.k. SIE-formatet
  • Tolka och sprida information om en standardiserad överföring av redovisningsdata och övrig relevant data från för- och eftersystem.
  • Verka för en effektiv och entydig tillämpning av det standardiserade formatet.
  • Tillvarata medlemmarnas intressen kring standardiserad dataöverföring.
  • Främja rationella metoder i fråga om kommunikation mellan ekonomiadministrativa program i olika miljöer.
  • Tillvarata medlemmarnas intressen i redovisningsfrågor o.d. som påverkar utformning och/eller användning av ekonomiadministrativa datorprogram.
  • Informera medlemmarna via nyhetsbrev.

SIE-Gruppen tar aktiv del i redovisningsfrågor bland annat genom medlemskap i BAS-föreningen

BAS-Intressenternas förening

SIE-Gruppen är medlem med rösträtt i BAS-intressenternas förening, en ideell förening som har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen. Föreningens medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Verksamheten bedrivs genom det helägda dotterbolaget BAS-kontogruppen i Stockholm AB.

SIE-Gruppen är medlem i BAS-Gruppen och har en representant i BAS-Gruppens styrelse. Det är för närvarande Therese Olsson, Fortnox. Detta ger SIE-Gruppen, som sammanslutning av systemleverantörer, en viktig möjlighet att påverka BAS-Gruppens arbete samt en möjlighet till dialog med andra aktörer på marknaden.

Du kan få mer information om BAS och dess organisation på www.bas.se.

Bokföringsnämnden

SIE-Gruppen har en representant i Bokföringsnämnden. Det är för närvarande Lars Hansson, Accountec. Bokföringsnämndens ledamöter tillsätts av Finansdepartementet på treåriga förordnanden där man sitter i personlig kapacitet.

Du kan få mer information om Bokföringsnämnden och dess organisation på www.bfn.se.

XBRL Sweden

SIE-Gruppen är medlem i XBRL Sweden och har en representant i XBRL Swedens styrelse. Det är för närvarande Peter Flemsjö, Hogia. Detta ger SIE-Gruppen, som sammanslutning av systemleverantörer, en viktig möjlighet att påverka XBRL Swedens arbete samt en möjlighet till dialog med andra aktörer på marknaden.

Du kan få mer information om XBRL och dess organisation på www.xbrl.se.