Hoppa till innehåll

Om SIE-Gruppen

SIE-Gruppen är en intresseförening för utveckling och förvaltning av SIE-standarden.

Föreningen har ett trettiotal medlemmar som främst representerar den svenska programvaruindustrin, redovisnings- och revisionsbranschen samt andra organisationer. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Styrelsens medlemmar svarar för det löpande arbetet, och för vissa specifika uppgifter etableras arbetsgrupper där representanter från medlemsföretagen ingår.

Föreningens ändamål:

  • Utarbeta och underhålla ett standardiserat filformat det s.k. SIE-formatet
  • Tolka och sprida information om en standardiserad överföring av redovisningsdata och övrig relevant data från för- och eftersystem.
  • Verka för en effektiv och entydig tillämpning av det standardiserade formatet.
  • Tillvarata medlemmarnas intressen kring standardiserad dataöverföring.
  • Främja rationella metoder i fråga om kommunikation mellan ekonomiadministrativa program i olika miljöer.
  • Tillvarata medlemmarnas intressen i redovisningsfrågor o.d. som påverkar utformning och/eller användning av ekonomiadministrativa datorprogram.
  • Informera medlemmarna via nyhetsbrev.

SIE-Gruppen tar aktiv del i redovisningsfrågor bland annat genom medlemskap i BAS-föreningen

BAS-Intressenternas förening

SIE-Gruppen är medlem med rösträtt i BAS-intressenternas Förening, en ideell förening som har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen. Föreningens medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Verksamheten bedrivs genom det helägda dotterbolaget BAS-kontogruppen i Stockholm AB.

SIE-Gruppen är representerad i styrelsen för BAS för närvarande genom Therese Olsson, Fortnox. Detta ger SIE-Gruppen, som sammanslutning av systemleverantörer, en viktig möjlighet att påverka BAS-Gruppens arbete samt en möjlighet till dialog med andra aktörer på marknaden.

Du kan få mer information om BAS och dess organisation på www.bas.se.

Bokföringsnämnden

SIE-Gruppen har en representant i Bokföringsnämnden. Det är för närvarande Lars Hansson, Accountec. Bokföringsnämndes ledamöter tillsätts av Finansdepartementet på treåriga förordnanden där man sitter i personlig kapacitet.

Du kan få mer information om Bokföringsnämnden och dess organisation på www.bfn.se.

XBRL Sweden

SIE-Gruppen är medlem i XBRL Sweden och har en representant i XBRL Swedens styrelse. Det är för närvarande Peter Flemsjö, Hogia.

Du kan få mer information om XBRL och dess organisation på www.xbrl.se.