Hoppa till innehåll

Format

Documentation in english could be found here: SIE file format english version

SIE typ 1-4 SIE

SIE-formatet har sedan lanseringen 1992 varit redovisningsbranschens de facto-standard för överföring av redovisningsdata mellan programvaror av olika fabrikat.

Det finns fem varianter av det klassiska filformatet för olika ändamål

Typ 1 Årssaldon

Innehåller räkenskapsårets ingående och utgående saldon för samtliga konton i kontoplanen. Normalt innehåller filen även ingående och utgående saldon, samt budgeterade belopp för varje konto.

Typ 2 Periodsaldon

Innehåller all information från typ 1, men även månadsvisa saldoförändringar och budgetbelopp för samtliga konton.

Typ 3 Objektsaldon

Identisk med typ 2, men saldon finns även på objektnivå, t ex kostnadsställen och projekt.

Typ 4 Transaktioner

Identisk med typ 3, men innehåller även samtliga verifikationsposter för räkenskapsåret. Detta filformat kan användas för export av årets grundboksnoteringar till ett program för transaktionsanalys.

Typ 4i Transaktioner

Innehåller endast verifikationsposter. Filformatet används när ett försystem, t ex ett löneprogram eller ett faktureringsprogram, ska generera bokföringsorder för inläsning i bokföringssystemet.

SIE-Standarden har i princip varit oförändrad sedan den skapades. Under 2008 reviderades den befintliga standarden då den utökades med viss funktionalitet och förtydligades på vissa ställen.

Filformatspecifikation SIE 1-4

SIE 5 Det senaste filformatet

SIE 5 togs fram år 2018 som ett utökat filformatet anpassad modernare teknik och filstruktur. SIE 5 utgör alltså en vidareutveckling av de äldre SIE-formaten och de tänkta användningsområdena är därför i huvudsak de samma som tidigare.

Nyheterna i SIE 5 återfinns framför allt inom följande områden:

  • XML-baserad filstruktur. Nästan alla moderna filformat bygger på filstandaden XML, som är ett generellt sätt att representera strukturerade data, oavsett tillämpningsområde. Det har därför varit en självklarhet att SIE 5 ska följa XML.
  • Etiketter på engelska. De äldre SIE-formaten innehåller etiketter (taggar) på svenska (t ex #KONTO och #VER). För att etiketterna ska vara begripliga även för användare och utvecklare med andra språk har vi i SIE 5 valt att använda engelskspråkiga etiketter.
  • Fler uppgifter. SIE 5 ger möjlighet att föra över sådan information som inte omfattas av de äldre filformaten, t.ex. reskontror och inventarieförteckningar.
  • Ny begreppsapparat till följd av ny normgivning. Genom den bokföringslag som infördes år 2000, samt de allmänna råd som utfärdats av Bokföringsnämnden, har vi fått en delvis ny begreppsapparat. SIE 5 har anpassats till denna.
  • Högre krav på fullständighet. Med SIE 5 har vi försökt strama upp enhetligheten i genererade filer.
  • Elektroniska dokument. I SIE 5 har vi infört möjligheter att på ett standardiserat vis antingen bifoga eller hänvisa till elektroniska dokument.
  • Filskydd (förändringsskydd). SIE 5 anvisar hur elektroniska signaturer ska lagras, baserat på den vedertagna standarden XMLDsig.

Vidare har dokumentationen av filformatet utökats kraftigt, i syfte att ge varje del av filstrukturen en sträng och entydig innebörd. Målet är att i möjligaste mån undvika att sändare och mottagare gör olika tolkningar av informationen i filen.

Filformatspecifikation SIE 5

XML-schema för SIE 5 (.xsd)

Exempelfiler (Sample files.zip)