Hoppa till innehåll

Remissvar på BAS-intressenternas Förenings remiss avseende Ny kontoplan – Anläggningstillgångar och övriga externa kostnader

Föreningen SIE-Gruppen har besvarat BAS-intressenternas remiss över förslag till ny kontoplan – Anläggningstillgångar samt kontoklass 5 och 6. En arbetsgrupp bestående av företrädare för systemleverantörerna har på SIE-Gruppens uppdrag tagit fram detta remissvar. Arbetsgruppen har lagt stor vikt vid möjligheter till standardisering, digitalisering och automatisering.

Generellt anser vi att en viss översyn av kontoplanen är positivt. Det är positivt att omoderna konton som inte längre används i större omfattning tas bort och att namnen på konton ändras i de fall det finns benämningar som bättre beskriver kontots innebörd och därmed förenklar hantering. Vi tycker också att det är positivt att nya konton läggs till där det är betingat av för-ändring och ett behov finns hos en större grupp användare och företag. I övrigt så anser vi att BAS bör eftersträva så få förändringar i kontoplanen som möjligt. Det innebär:

• Undvik förändringar/flytt av konton för att ”täcka hål/glapp” i kontoplanen.

• Undvik förändringar som inte innebär en stor och väsentlig förbättring för användaren.

• Slå inte samman kontoklass 11xx och 12xx eftersom dessa åtskiljs i årsredovisningen.