Hoppa till innehåll

Skrivelse till utredningen ”Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag”

Regeringen har tillsatt en statlig utredning ”Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag”. Tidigare landshövdingen och numera ordförande för Tillväxtverket Kristina Alsér har förordnats som utredare.

Föreningen SIE-Gruppen har skickat en skrivelse till utredningen med synpunkter på delar av den nuvarande bokföringslagstiftningen, och förslagit vissa åtgärder. Bland annat föreslår SIE-Gruppen att man:

  • Underlättar långtidsarkivering, genom att begränsa arkiveringskraven till sådan information som är viktig för att upprätthålla intressentskyddet. SIE eller liknande filformat borde, eventuellt med vissa kompletteringar, kunna användas för att fullgöra arkiveringsskyldigheten.
  • Underlättar system- och konsultbyten genom att möjliggöra att relevant räkenskapsinformation förs över till ett nytt system/en ny konsult i ett systemneutralt format.
  • Gör en översyn av vissa begreppsdefinitioner. Nuvarande lagstiftning och normgivning innehåller otydliga definitioner av begreppen affärshändelse, bokföringspost och verifikation, och förhållandet mellan dessa.
  • Undanröjer kravet på att tillföra uppgifter till en elektronisk verifikation.
  • Tillåter lagring av räkenskapsmaterial utanför Sverige (t ex i Molnet), så länge åtkomsten i Sverige säkerställs på annat sätt.
  • Slopar kravet på arkivering av pappersoriginal vid avfotografering av småkvitton

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.

Dokument:

Regeringens utredningsdirektiv

SIE-Gruppens skrivelse