Hoppa till innehåll

SIE 1-4

Klassisk SIE har sedan lanseringen 1992 blivit redovisningsbranschens de facto-standard för överföring av redovisningsdata mellan programvaror av olika fabrikat.

Det finns fem varianter av filformatet för olika ändamål:

 • Typ 1 Årssaldon. Innehåller årets ingående och utgående saldon för samtliga konton i kontoplanen
 • Typ 2 Periodsaldon. Innehåller all information från typ 1 samt månadsvisa saldoförändringar för samtliga konton.
 • Typ 3 Objektsaldon. Identisk med typ 2, men saldon finns även på objektnivå, t ex kostnadsställen och projekt.
 • Typ 4 Transaktioner. Identisk med typ 3, men innehåller även samtliga verifikationer för räkenskapsåret. Detta filformat kan användas för export av årets grundboksnoteringar till ett program för transaktionsanalys
 • Typ 4i Transaktioner. Innehåller endast verifikationer. Filformatet används när ett försystem, t ex ett löneprogram eller ett faktureringsprogram ska generera bokföringsorder för inläsning i bokföringssystemet.

SIE-Standarden har i princip varit oförändrad sedan den skapades. Under 2008 reviderades den befintliga standarden då den utökades med viss funktionalitet och förtydligades på vissa ställen.

Det viktigaste förändringarna och nyheterna i uppdateringen (2008-09-30) var följande:

 • Alla tillägg och ändringar som gjordes i samband med uppdateringen är frivilliga i SIE-formatet. Detta innebär att SIE-filer som följer det reviderade formatet till fullo är bakåtkompatibla och således går att läsa in program som inte uppdaterat formatet.
 • Funktionalitet för att hantera tillagda och strukna rader lades till. Hanteringen sker med hjälp av etiketterna #RTRANS och #BTRANS.
 • Signatur lades till på #TRANS och #VER för att det skulle finnas möjlighet att ange namn, signatur eller användarid för den person eller process som genererat en transaktionspost.
 • Etiketten #FTYP lades till för att det skall finnas möjlighet att identifiera företagsform. Tanken är att använda denna i kombination med etiketten #TAXAR för att identifiera vilken uppsättning SRU-koder som finns i SIE-filen
 • I etiketten #TAXAR (taxeringsår för SRU-koder) togs posten uppstform bort.
 • Etiketten #VALUTA lades till för att ange vilken redovisningsvaluta som används i SIE-filen.
 • Antalet valbara typer utökades i etiketten #KPTYP (typ av kontoplan).
 • Texter förtydligades för att det ska vara enklare att förstå innebörden i texten.
 • Alla exempel uppdaterades enligt BAS2008.